Penggunaan Bahasa Bali di Era Global

Bahasa Bali pinaka bahasa Ibu ring Bali, pinaka basa krama Bali. Mangkin ri kala iraga sareng sami ngarepin zaman sané kabaos era global, saha maweweh krisis global, sampun majanten pacang akéh keni iusan sané nénten becik mantuk ring kawéntenan seni lan budaya Baliné. Yening uratiang becik-becik, sampun akéh budaya druéné katiben pikobet sané nénten becik. Luiripun: kawéntenan sesolahan sané sampun ninggalang pakem-pakem seni sané asli, wénten sesolahan Péndét iraga ring Bali sané kangken wong ring jagat Malaisya. Taler mangkin akéh pisan yowana Baliné sané wikan nganggén mabasa Inggris, mabasa Jepang, mabasa Mandarin nanging nenten uning sor singgih basa Bali, taler kawagedan sisiané nyurat aksara Bali sampun sayan- sayan lali. Mangda nénten iraga utawi para yowana ring Bali maosang raga utawi déwék dados jana Bali nanging ten bisa mabasa Bali. Yéning durung, ngiring kawitin saking mangkin mabaosan nganggén basa Bali. Malajahin basa Bali, punika makacihna iraga satata éling ring angga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *